خراسان جنوبی - آرشیو

جمع آوری کمک های خرد خیرین برای ساخت مدارس
مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی در برنامه سیمای استانی مطرح کرد:

جمع آوری کمک های خرد خیرین برای ساخت مدارس

چاوشان مدیر کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی در برنامه سیمای استانی، با تشریح بسته تحولی آجر به آجر رسالت اداره کل و شیوه نامه مشارکت های مردمی را تبیین کرد.

ادامه مطلب
خراسان جنوبی پیشتاز در اجرای طرح آجر به آجر
در دیدار با رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور مطرح شد:

خراسان جنوبی پیشتاز در اجرای طرح آجر به آجر

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر از تعداد ۹۴ پروژه آماده بهره برداری در استان حدود ۹۰ پروژه خیرساز است و از این حیث خراسان جنوبی در جلب مشارکت های مردمی پیشتاز است.

ادامه مطلب